ประกาศ

    บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ ขณะนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการเพิ่มช่องทางการรับเอกสาร
1. ใบแจ้งหนี้   2. รายงานยอดขายประจำเดือน   3. แบบฟอร์มการชำระเงิน และหมายเลขบัญชีของธนาคาร  ผ่านทางเว็บไซต์นี้


   โดยท่านสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน หรือนำหมายเลขบัญชีของธนาคาร ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านกลับมายังบริษัทฯ ได้ 2 วิธี คือ
   1. ส่ง email กลับมาที่ ทีมงานของบริษัทฯ ตามนี้ suttichit@asia.lockton.com; yukoltorn@asia.lockton.com; jantima@asia.lockton.com
   2. ส่งแฟกซ์มาที่หมายเลขโทรสาร 02-353-7003-4 เพื่อรักษาสิทธิของความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

    และหากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-353- 7600
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.00 น.

    บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

Username
Password