User ID
Password

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบงานของบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ที่ได้รับอำนาจ และ/หรือได้รับอนุญาตในการใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบงานนี้ทราบดีว่ารหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงนั้นเป็นความลับเฉพาะองค์กร และ/หรือบุคคล จะเปิดเผยให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้

ข้าพเจ้าทราบดีว่าสิทธิ์ในการใช้รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ยังคงอยู่ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ายังเป็นพนักงานของบริษัทหรือร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ระบบงานนี้เท่านั้น

ข้าพเจ้าจะใช้เวลาอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง

หากมีพนักงานของบริษัทหรือร้านค้าที่เป็นผู้ใช้ระบบงานลาออก หรือต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บริษัทหรือร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ระบบงานจะต้องแจ้งให้ บริษัท ล็อคตั้น วัฒนาฯ ทราบเป็นอีเมล์หรือเอกสารแฟกซ์ เพื่อทำการยกเลิกสิทธิ์การใช้งาน หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามที่ร้องขอ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับบริษัทหรือร้านค้าของท่านเอง


ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้า คู่ค้าของล็อคตั้น วัฒนาฯ ดังนั้นจึงขอแนะนำเพิ่มเติมให้ผู้ใช้ระบบงานของล็อคตั้น วัฒนาฯ รับทราบและปฏิบัติตามดังต่อไปนี้